Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Laaja-alainen erityisopetus

Erityisopettajat seuraavat kaikkien koulumme oppilaiden edistymistä yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa. Laaja-alainen erityisopetus on tukitoimi, joka edesauttaa oppilaan oppimista ja työskentelyä luokassa.

  • Laaja-alainen erityisopettaja
    Tiia Ronkainen 040 806 4128
  • Laaja-alainen erityisopettaja Essi Urvikko